Stille stund ved Henriksvatnet. Visttindan i det fjerne. Foto Carl Norberg.

I utkanten av nasjonalparken vil du finne en del stier, men når du kommer til høyfjellet er det bare enkelte ruter som er delvis vardet. Du må derfor selv finne fram i terrenget. Det er noen enkle, åpne husvær i området, men for lengre turer må du ha med eget telt.

Lomsdal-Visten/Njaarke er vilt og variert. Området har flere sjeldne og særegne naturkvaliteter, fra kystklima til innenlands dalfører og alpine fjellområder. Mange vassdrag med flotte fosser er livsnerven gjennom området. De store inngrepsfrie områdene, som også omfatter kystnære arealer, er en unik kvalitet for Lomsdal-Visten, både i nasjonal og europeisk målestokk.

Morgendis i Innervisten. Foto Carl Norberg.

Elgvidda, Strompdalen og gammel skog i Skjørlægda. Foto Carl Norberg.

Hvorfor nasjonalpark?

Nasjonalparken ble vernet i 2009 og dekker et areal på 1102 km2. Formålet med vernet er å:

  • bevare et stort egenartet og tilnærmet urørt naturområde
  • bevare det biologiske mangfoldet, geologiske forekomster og kulturminner
  • sikre variasjonen i naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen
  • sikre grotter og karstforekomster
  • bevare et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland

Området er viktig for utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv, og ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes også til reindrift.

Hvorfor nasjonalpark?

Nasjonalparken ble vernet i 2009 og dekker et areal på 1102 km2. Formålet med vernet er å:

  • bevare et stort egenartet og tilnærmet urørt naturområde
  • bevare det biologiske mangfoldet, geologiske forekomster og kulturminner
  • sikre variasjonen i naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen
  • sikre grotter og karstforekomster
  • bevare et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland

Området er viktig for utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv, og ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse Området brukes også til reindrift.

Hva er lov?

Vanlig friluftsliv, jakt og fiske kan utøves akkurat som utenfor nasjonalparken. I nasjonalparken har du lov til å plukke bær og matsopp. Du kan også ta bålved og lage pølsepinner, men gamle, døde/døende tre må få stå urørt, de er livsviktige for insekter og hakkespetter.

Nasjonalparken er også vernet mot støy. Det betyr blant annet at bruk av droner, modellfly og motorisert isborr ikke er lov, men å synge høgt på tur er greit så lenge det ikke er til plage for dyr og mennesker!

Søppel legger vi ikke igjen i naturen – heller ikke i en nasjonalpark.

Husk ellers fiske- og jaktkort, eventuelt avtale med grunneier.

Plukke tørrkvist til bålved er lov – men tørrfuruer og -graner lar vi stå! Foto Carl Norberg

Lavskrike. Den finner du oftest i barskog. Foto Carl Norberg

Verneområder rundt Lomsdal-Visten:

Børgefjell nasjonalpark:  http://www.nasjonalparkstyre.no/Borgefjell/

Vegaøyan verdensarv:  http://www.verdensarvvega

Vefsn:

Sirijorda naturreservat (5,1 km2, kalkgranskog)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003295

Andås naturreservat (0,05 km2, rik løvskog)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000183

Verneområder rundt Lomsdal-Visten:

Børgefjell nasjonalpark:  http://www.nasjonalparkstyre.no/Borgefjell/

Vegaøyan verdensarv:  http://www.verdensarvvega

Vefsn:

Sirijorda naturreservat (5,1 km2, kalkgranskog)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003295

Andås naturreservat (0,05 km2, rik løvskog)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV0000

 

 

 

 

Brønnøy:

Strengivatnet naturreservat (2,25 km2, boreal kystgranskog)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002489

Mosaksla naturreservat ( 0,34 km2, rik løvskog)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000178

Storhaugen naturreservat (0,21 km2, boreal regnskog)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000227

Gammelskog. Nedfallstrær danner grunnalg for mange arter. Foto Carl Norberg.

Lungenever finner du framfor alt på gamle løvtrær. Foto Carl Norberg.

 

Grane:

Holmvassdalen naturreservat (60 km2, gammel naturskog med rikt artsmangfold)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002647

Stavasselva naturreservat, Grane kommune (0,54 km2, bekkekløft)
http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00003293

Raudvassåsen naturreservat(24,4 km2, rik høgstaudebjørkeskog og kalkbjørkeskog)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003028

Fisklausvatn naturreservat (38,4 km2, høyereliggende våtmarksområde med rikt fugleliv)
http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000129